Vzdělávejte se

Zaměření projektu


Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize.

Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.

Způsob realizace


Zaměstnavatelé podají žádost o zapojení do projektu na příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a schválí. Žádost bude obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, vzdělávací kurzy a vybrané vzdělávací instituce, které budou odborný rozvoj zajišťovat. Součástí bude i kalkulace nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy). Cena vzdělávání nesmí přesáhnout cenu v daném regionu obvyklou a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou maximální.

Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - buď v režimu de minimis nebo dle blokové výjimky v souladu s nařízením ES č. 800/2008. V případě blokové výjimky je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na obecné vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradě mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svými finančními prostředky.

Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání

SubjektyObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR60%
Střední podniky70%
Malé podniky (včetně mikropodniků)80%


Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků
SubjektyObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR70%
Střední podniky80%
Malé podniky (včetně mikropodniků)80%


Příklad:

Zaměstnavatel předloží žádost s kalkulací a následně i vyúčtování ve výši

 • Na vzdělávání - 3.000.000 Kč
 • Počet zapojených zaměstnanců - 100 zaměstnanců
 • Počet hodin trvání vzdělávací aktivity - 100 hodin
 • Kalkulace náhrad mzdových nákladů/mezd - 600.000 (při 60 Kč/hod)
 1. Pokud tento zaměstnavatel v posledních třech účetních obdobích nečerpal podporu de minimis, může z projektu obdržet příspěvek ve výši až 100 %, přičemž výše podpory nesmí překročit 200 tis. EUR (tj. dnes cca 5.600.000 Kč). Vzhledem k tomu, že výše uvedené náklady nepřesáhnou 3.600.000 Kč, může tento zaměstnavatel, protože nečerpal podporu v režimu de minimis v posledních třech letech, obdržet podporu v plné výši nákladů, tj. 3.600.000 Kč.
 2. Pokud zaměstnavatel čerpá podle blokové výjimky:
  1. obdrží velký podnik – 60 % z prokázaných nákladů, tj. 2.160.000 Kč (v případě ZP 70 %, tj. 2.520.000 Kč)
  2. obdrží střední podnik – 70 % z prokázaných nákladů, tj. 2.520.000 Kč (v případě ZP 80 %, tj. 2.880.000 Kč)
  3. obdrží malý podnik – 80 % z prokázaných nákladů, tj. 2.880.000 Kč, u malých podniků je stejné procento i pro ZP.

Celková výše prostředků na projekt


Projekt bude realizován ve dvou fázích. Přednostně budou čerpány prostředky Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - výzva bude vyhlášena na částku 500 mil. Kč (uznatelnost výdajů končí 30. 6. 2009). Ve druhé fázi bude projekt realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost - vyčleněna částka 1 mld. Kč.

Předpokládaná doba trvání do 30. června 2011. Druhá fáze by měla plynule navázat na fázi první.